+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Program večerního kurzu angličtiny

Angličtina 2 pro mírně pokročilé (English 2 pre-intermediate)

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet komunikační schopností v oblasti společenské, pracovní a cestovní angličtiny. Rozšíříme slovní zásobu a procvičíme ji v praxi. Naučíme se aktivně používat fráze a gramatické struktury tohoto stupně v konverzaci. Po absolvování kurzu lze navázat kurzem ANGLIČTINA 2+ pro mírně/středně pokročilé.

Lektor

český lektor: 70 - 80%
rodilý mluvčí: 20 - 30%

Témata

 • společenské fráze - večírky, seznámení, návrhy, pozvání
 • společenské fráze - nabídky, žádosti
 • domlouvání, přesouvání a rušení schůzek, (ne)souhlas, omluva
 • zájmy a záliby, volný čas, sport, kultura
 • práce a kariéra
 • lidé - rodina, přátelé, vztahy
 • lidé - osobnost a vzhled
 • vyprávění v minulosti
 • diskuze, názory, plány do budoucna
 • telefonování – pozvání, domlouvání schůzek, vzkazy, získávání informací, rezervace
 • restaurace – objednání, placení, stížnosti a rezervace
 • nakupování – získávání informací, placení, stížnosti a jídlo, oblečení
 • organizování akcí a cestovních plánů
 • objednání služeb, získávání informací, stížnosti
 • cestování – rezervace letenky, odbavení na letišti
 • cestování – ptáme se a dáváme instrukce na cestu
 • cestování ubytování – rezervace, registrace, platby, problémy
 • cestování – soukromé a obchodní cesty, přivítání hostů
 • nemoci – základní slovní zásoby
 • obchodní schůzka – přivítání, zahájení, základní fráze
 • jednání, prezentace - základní fráze
 • internet, e-mail – základní slovní zásoba

Gramatika

 • shrnutí a procvičení gramatiky základního stupně (členy, zájmena, vazba There is/are..., rozkaz, způsobová slovesa, přítomný čas prostý a průběhový)
 • minulý čas (slovesa to be, to have, plnovýznamová slovesa – kladná věta, otázka, zápor)
 • minulý čas - nepravidelná slovesa
 • budoucí čas (I will/I won't... & I'm going to... & I'm -ing...) + návrhy (Let’s.../What about.../Shall we...?)
 • předpřítomný čas prostý
 • přídavná jména a příslovce - tvorba a stupňování
 • minulý čas průběhový & vazba pro vyjádření minulosti (I used to...)
 • vazby sloves s TO (I want to.../I'd like to... apod.)
 • gerundium (I like -ing, I'm afraid of... -ing apod.)
 • vazby sloves to have/to make/to take/to do
 • způsobová slovesa - shrnutí a prohloubení
 • frázová slovesa

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru (centrum logického myšlení, mluvení, řeči), ale také pravou mozkovou hemisféru (centrum pro vizuální a prostorové vnímání, intuici, intonaci, rozvíjení představ, propojení informací). Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Státní základní jazyková zkouška

Kurz svým obsahem odpovídá a slouží jako příprava na státní základní jazykovou zkoušku (SZJZ) - 1. část