+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Program večerního kurzu angličtiny

Angličtina 1 pro začátečníky (English 1 elementary)

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je především získat základy komunikace v angličtině - poslech, konverzace, výslovnost. Vstřebat a umět používat slovní zásobu, fráze a gramatické struktury tohoto stupně kurzu. Po dokončení kurzu budete schopni navázat kurzem ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé.

Lektor

český lektor: 90 - 95%
rodilý mluvčí: 5 - 10%

Témata

 • seznámení, zdvořilostní fráze
 • představení, sdělení základních informací o sobě, své rodině a práci
 • dotazy, zájmy a záliby, volný čas
 • naše tělo, jídlo, oblečení
 • můj byt, dům
 • zdvořilostní fráze - nabídky, žádosti, návrhy, pozvání
 • domluvení schůzky, souhlas, omluva apod.
 • určování času
 • restaurace - základní fráze
 • nakupování - základní fráze
 • telefonování - základní fráze
 • cestování a doprava - získávání informací, instrukce na cestu
 • denní zvyklosti – popis a dotazy
 • základy vyprávění v minulosti
 • základní fráze pro obchodní schůzku, přivítání hostů, prezentace sebe a společnosti

Gramatika

 • sloveso být (to be)
 • sloveso mít (to have)
 • určitý, neurčitý člen
 • osobní zájmena
 • přivlastňovací zájmena
 • ukazovací zájmena
 • some, any
 • číslovky
 • vazba There is/are...
 • rozkaz, zákaz
 • způsobová slovesa (can, must, may, needn't, have to)
 • přítomný čas prostý a průběhový, výstavba vět, frekvenční příslovce (always, sometimes, never)
 • budoucí čas (I will/I'll, Shall I/we...?) + návrhy (Let’s.../What about... ?)
 • minulý čas (slovesa to be, to have, plnovýznamová slovesa – kladná věta, otázka, zápor)
 • minulý čas - základní nepravidelná slovesa

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru (centrum logického myšlení, mluvení, řeči), ale také pravou mozkovou hemisféru (centrum pro vizuální a prostorové vnímání, intuici, intonaci, rozvíjení představ, propojení informací). Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Státní základní jazyková zkouška

Kurz svým obsahem odpovídá a slouží jako příprava na státní základní jazykovou zkoušku (SZJZ) - 1. část